Disclaimer and Privacy Statement

Privacy Statement
C4Real respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. C4Real vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 11 Juli 2018 het laatste gewijzigd.

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze website.

Gegevens die we verzamelen:
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

1. Gegevens die u aan ons levert.
2. Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van diensten en producten van derden (o.a. google analytics).

1. Als u onze website bezoekt:
1. Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie verwerken.
2. U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen. Wij verwerken uw gegevens met als doel uw aanvraag te beoordelen en contact met u op te nemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam en e-mailadres.
3. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvangt u van ons periodiek de nieuwsbrief en gaat u akkoord met het volgende: u wilt op de hoogte gehouden te worden van onze activiteiten en, mocht u hiervoor hebben gekozen, ook voor mailingen. We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te benaderen via e-mail. U kunt u hiervoor ten alle tijden afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per e-mail of telefoon kenbaar maken.
4. Wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

2. Communicatie via social media:
1. Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, om een eventuele actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers) naam (social-ID), adres, e-mailadres.

3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:
1. Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

4. Archiefdoeleinden:
Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzameld. 

5. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archief doeleinden.

Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
1. u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn;
4. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
5. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging
C4Real treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

C4Real als verwerker
C4Real kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door C4Real uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar C4Real BV, M. H. Tromplaan 52, 7513 AB Enschede t.n.v. de directie.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens.
Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@c4real.nl of een brief te sturen naar C4Real BV, Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede.